REGULAMIN REZERWOWANIA WIZYT

 

1) No.9 Studio Kosmetologii informuje o wprowadzeniu zadatków w celu zarezerwowania
terminu wizyty.

2) W celu dokonania rezerwacji terminu wizyty należy wpłacić zadatek w wysokości 50% od minimalnej ceny za wybrane usługi.

3) Aby dokonać przedpłaty zadatku w aplikacji booksy należy podpiąć kartę płatniczą, aby aplikacja mogła pobrać zadatek na poczet zarezerwowanych usług w No.9 Studio Kosmetologii.

4) W przypadku rezerwacji wizyty drogą elektroniczną lub w wiadomości prywatnej, przedpłatę należy uściślić przelewem bankowym oraz przesłać potwierdzenie przelewu na numer

+48 513 956 655

Numer konta bankowego

13 1240 6335 1111 0010 8693 0520

Odbiorca:

Studio 9 by Wioleta Stelmach

 

Kwota zadatku:

50% KWOTY DANEGO ZABIEGU

Tytuł przelewu:

ZADATEK, USŁUGA, DATA WYKONANIA USŁUGI, IMIĘ I NAZWISKO OSOBY, KTÓRA BĘDZIE REALIZOWAŁA ZADATEK

5) Kwota wpłaconego zadatku, na konto bankowe lub przedpłaty poprzez aplikację booksy, zostanie odliczona od kwoty ostatecznego rachunku w dniu realizacji usługi. Klient dopłaca różnice po wykonaniu usługi w formie gotówki/karty płatniczej.

6) Zadatek lub przedpłata w booksy jest bezzwrotny w całości (nie jest zwracany Klientce/Klientowi), jeśli Klient/Klientka odwoła wizytę w terminie późniejszym niż 2 dni przed wyznaczonym terminem.
Zadatek jest wówczas rekompensatą za zarezerwowany czas, który w przypadku braku wcześniejszego odwołania lub zmiany terminu zostanie niewykorzystany przez żadnego innego Klienta. 

7) No.9 Studio Kosmetologii wyraża zgodę na transfer kwoty wpłaconego zadatku na inny termin usługi – wystarczy poinformować właściciela gabinetu nie później niż 2 dni przed terminem zaplanowanej usługi o potrzebie zmiany terminu realizacji usługi z wykorzystaniem wpłaconego zadatku, wówczas zadatek nie przepada i ustalany jest inny termin realizacji kwoty zadatku.

8) Wpłacany zadatek jest formą potwierdzenia rezerwacji danego terminu.

9) Klient/Klientka stawiający/a się na 3 zabiegi bez przenoszenia lub odwoływania terminów zyskuje miano Zaufanego Klienta a tym samym zostaje zwolniony/a z obowiązku płacenia zadatku.

10) Jeśli zdarzy się sytuacja ze Zaufany Klient zacznie przenosić i odwoływać terminy wizyt, traci miano Zaufanego Klienta oraz wraca do płacenia zadatku.

11) W przypadku spóźnienia Klienta powyżej 15 minut na umówioną wizytę, osoba wykonująca zabieg ma prawo odmówić wykonania zabiegu lub zmienić jego formę ze względu na ograniczony czas. Ten sam zapis dotyczy sytuacji, w której Klient w trakcie wykonywania zabiegu decyduje się na inny zabieg niż zaplanowany. W przypadku odmowy wykonania zabiegu, uiszczony zadatek przepada na rzecz No.9 Studio Kosmetologii.

12) W przypadku odwołania wizyty z powodów leżących po stronie Studio, wpłacony zadatek podlega zwrotowi w wysokości uprzednio wpłaconej przez Klienta, stosownie do postanowienia w pkt.2 regulaminu.

13)  No.9 Studio Kosmetologii może odmówić wykonania zabiegu, jeżeli w ocenie Specjalisty stan zdrowia Klienta w obecnej chwili nie pozwala na przeprowadzenie zabiegu, a także z innych uzasadnionych przyczyn. W przypadku odmowy wykonania zabiegu z przyczyn o których mowa powyżej, zadatek podlega transferowi na inny termin. W przypadku, gdy stan zdrowia wyklucza wykonanie zabiegu również w innym terminie, zadatek nie podlega zwrotowi.

 

14) Niniejszy regulamin dostępny jest w recepcji Studio, w mediach społecznościowych oraz na stronie internetowej.

15) No.9 Studio Kosmetologii zastrzega sobie prawo do prowadzania zmian w niniejszym regulaminie, o których stosowną informację zamieści w mediach społecznościowych, stronie internetowej oraz recepcji.

Instagram